Rada Rodziców VI LO Kadencja 2017 - 2018

Wybierz kadencję

Regulamin Rady Rodziców VI LO

Regulamin został opracowany na podstawie art.53ust.4 ustawy
z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256 poz.2572
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001r Nr 61 poz.624 z późn. zm.).
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
1. Reprezentacja rodziców uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Korczaka w Sosnowcu przyjmuje nazwę Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców uchwala niniejszy Regulamin działalności w celu
określenia swoich zadań i kompetencji oraz współpracy z pozostałymi
organami szkoły tj. dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą szkoły
i samorządem uczniowskim.
3. Rada Rodziców jest wewnętrznym, samorządnym przedstawicielstwem
rodziców, współpracującym z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą
szkoły i samorządem uczniowskim w celu realizacji zadań statutowych
szkoły.
4. Przedstawiciele Rady Rodziców i Rad Klasowych pełnią swoje funkcje
społecznie.
5. Regulamin Rady Rodziców nie moŜe być sprzeczny z Ustawą o systemie
oświaty i Rozporządzeniem MEN .
- 2 -
Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców i Rad Klasowych
1. Rada Rodziców jest organizacją, której celem jest:
a) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie
działań zmierzających do realizacji i doskonalenia zadań
statutowych placówki oświatowej,
b) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu
organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w
szkole i środowisku,
c) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzieŜ poprzez rodzinę i szkołę
w procesie nauczania, wychowania i opieki – zgodnie z ich
potrzebami zdrowotnymi i rozwojowymi,
d) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i
funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
e) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu
nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie
pomocy szkole,
f) prezentowanie wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej opinii
i wniosków dotyczących wszystkich istotnych spraw szkoły,
g) wspieranie wykonywania zadań statutowych szkoły funduszami
Rady Rodziców.
2. Zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w pkt.1 i do nich
naleŜą:
a) pomoc w wypracowaniu perspektywicznego programu szkoły, jej
bazy i wyposaŜenia,
b) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz
zadań opiekuńczych szkoły,
c) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym
organizacjom młodzieŜowym działającym w szkole,
d) organizowanie prac uŜytecznych rodziców na rzecz szkoły,
e) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych
źródeł oraz ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami szkoły
i uczniów,
f) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
g) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej,
turystycznej i sportowej uczniów,
h) pomoc szkole w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania
społecznego wśród uczniów oraz udzielanie im pomocy
materialnej,
- 3 -
i) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów,
podnoszenia ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu
higieny oraz utrzymanie ładu i porządku,
j) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury
pedagogicznej w rodzinie,
k) opracowanie i uchwalenie planów finansowych dochodów
i wydatków na dany rok szkolny,
l) określenie minimalnej składki na rzecz Rady w porozumieniu
z Radami Klasowymi.
3. Zadaniem Rady Klasowej rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców
na terenie danej klasy a przede wszystkim:
a) wyłanianie spośród rodziców wybranych do Rady Klasowej –
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
b) dostosowanie zadań zawartych w pkt.2 do konkretnych potrzeb
klasy i uczniów, wyraŜanych przez rodziców, uczniów
i wychowawców,
c) angaŜowanie rodziców do pomocy w wykonywaniu zadań Rady
Klasowej.
d) współdziałanie z przewodniczącym i Prezydium Rady Rodziców,
e) opracowywanie planów działalności Rady Klasowej na dany rok
szkolny wraz z planem finansowym , uwzględniającym dochody
i wydatki pochodzące ze składek rodziców,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności za zebraniu rodziców
danej klasy.
Rozdział III
Kompetencje i prawa Rady Rodziców
1. Rada Rodziców posiada następujące kompetencje i prawo do :
a) uchwalania regulaminu swojej działalności,
b) występowania do organu prowadzącego szkołę, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady
pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c) decydowania o wydatkowaniu swoich funduszy zgodnie z planem
finansowym, rozpatrując równieŜ wnioski dyrekcji o dotacje na
potrzeby szkoły,
d) zaznajomienia Rady z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznowychowawczymi
klasy i szkoły przez wychowawcę i dyrektora,
- 4 -
e) uzyskiwania od dyrektora szkoły informacji na temat zarządzania
i kierowania placówką,
f) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, określonych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
g) uzyskiwania rzetelnej informacji o uczniach, ich zachowaniu,
postępie i przyczynach trudności w nauce,
h) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia uczniów,
i) wyraŜania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny opinii o pracy szkoły,
j) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :
A) programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
B) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i
rodziców,
k) opiniowanie wyboru i zmiany podręczników,
l) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust.2
ustawy o systemie oświaty.
m) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły.
n) przekazywania części swoich uprawnień Prezydium Rady
Rodziców w formie uchwały,
o) wyraŜania swoich decyzji w formie uchwał zgodnych
z Regulaminem Rady Rodziców,
p) odwoływania się w sprawach spornych z innymi organami szkoły
do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, celem uzyskania
właściwej wykładni i oceny prawnej,
q) przedstawicielstwa w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły.
- 5 -
Rozdział IV
Ordynacja wyborcza i struktura Rady Rodziców
1. Podstawowym gremium wyborczym Rady Klasowej i kandydatów
do Rady Rodziców jest ogólne zebranie rodziców danej klasy.
2. Prawo wyborcze w glosowaniu i wybieraniu posiadają wszyscy
rodzice i opiekunowie uczniów danej szkoły, z tym ,Ŝe jednego
ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w
kaŜdym roku szkolnym.
4. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym na zebraniu
rodziców danej klasy.
5. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Klasowej i Rady Rodziców
przysługuje kaŜdemu z rodziców obecnemu na zebraniu.
6. Liczba osób składu Rady Rodziców odpowiadać będzie ilości
oddziałów w danym roku szkolnym.
7. Zebranie ogólne rodziców danej klasy wybiera 3- osobową Radę
Klasową oraz jednego przedstawiciela spośród wybranej Rady
Klasowej, który wejdzie w skład Rady Rodziców.
8. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane na
zebraniach klasowych.
9. Komisje Wyborcze winny zapoznać się i pozostałych rodziców
z powyŜszą ordynacją wyborczą.
10.Do zadań Komisji Wyborczych naleŜy:
a) przyjmowanie zgłoszonych kandydatów,
b) przeprowadzenie wyborów,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) ogłoszenie wyników głosowania,
e) sporządzenie protokołu z wyborów.
11.Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego
składu Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną..
12.W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:
a) przewodniczący,
b) wiceprzewodniczący,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) 2 do 3 członków.
13.Rada Rodziców moŜe utworzyć równieŜ komisje problemową np.
pracy wychowawczej, sportu, turystyki, kultury, opieki i Ŝywienia
oraz komisje doraźne do wykonania określonego zadania.
- 6 -
14.Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest bieŜące kierowanie
całokształtem prac w okresie między zebraniami Rady Rodziców,
a przede wszystkim:
a) podejmowanie uchwał w ramach części uprawnień
przekazanych Prezydium przez Radę Rodziców,
b) koordynowanie działalności Rad Klasowych,
c) nadzór nad pracami Komisji,
d) podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowogospodarczej,
e) organizowanie zebrań Rady Rodziców zwoływanych przez
przewodniczącego,
f) organizowanie zebrań Prezydium nie rzadziej niŜ raz na
2 miesiące,
g) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Radą
Rodziców przynajmniej raz w roku szkolnym na przełomie
września i października,
h) organizowanie raz w roku szkolnym zebrań rodziców
z poszczególnych ciągów klasowych w celu przedstawienia
informacji z działalności Rady Rodziców.
15.W przypadku nie powołania Prezydium, wyŜej wymienione zadania
spełnia przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik
Rady Rodziców.
16.Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady
Rodziców , a przede wszystkim :
a) współpraca z dyrekcją szkoły w dostosowaniu zadań i celów
Rady Rodziców do konkretnych potrzeb szkoły,
b) opracowanie wspólnie z Prezydium projektu planu
działalności łącznie z planem finansowym na dany rok
szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie
Rodziców,
c) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków
Prezydium,
d) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców
i Prezydium.
e) Określenie zakresu zadań Komisji,
f) Kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,
g) Przekazywanie uchwał, opinii i wniosków Rady Rodziców
dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej,
h) Reprezentowanie Rady Rodziców.
- 7 -
17.Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy
Rady Rodziców, oraz :
a) opracowanie harmonogramu zebrań Rady Rodziców oraz
kierowanie jego realizacją,
b) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i jego
Prezydium,
c) nadzorowanie terminowości prac Komisji,
d) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców
i Prezydium.
18. Zadaniem Skarbnika jest prowadzenie lub nadzorowanie
całokształtu działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców,
wypełnianie obowiązków określonych instrukcją prowadzenia
gospodarki finansowej i rachunkowości, a w szczególności :
a) organizowanie wspólnie ze skarbnikami Rad Klasowych
wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców,
b) nadzór nad pełną i bieŜącą realizacją planowanych
dochodów oraz prawidłowym i celowym, zgodnym
z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami –
wykonywaniem wydatków,
c) opracowanie w porozumieniu z Prezydium projektów
planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową
realizacją,
d) nadzór nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji
księgowego Rady Rodziców,
e) sprawdzanie na bieŜąco dowodów rachunkowo-kasowych
i zatwierdzanie ich do wypłaty,
f) składanie sprawozdań z działalności finansowogospodarczej
oraz wykonywanie planów finansowych Rady
Rodziców.
19.Przekazywanie obowiązków skarbnika powinno być dokonane
protokolarnie po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez
Komisję Rewizyjną.
20.Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór nad działalnością
poszczególnych ogniw Rady Rodziców, zgodną z regulaminem
i instrukcją w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej,
a przede wszystkim:
a) dokonywanie raz w roku kontroli działalności
poszczególnych ogniw , zgodnej z regulaminem i uchwałami
Rady Rodziców,
b) dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowogospodarczej
Rady Rodziców,
- 8 -
c) dokonywanie doraźnych kontroli na wniosek
przewodniczącego, skarbnika i Rady Rodziców,
d) składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych
prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.
e) przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności
i wnioskowanie udzielenia absolutorium odchodzącej Radzie
Rodziców na ogólnym zebraniu wszystkich Rad Klasowych
na koniec kadencji.
21.Zadaniem komisji stałych i doraźnych jest wykonywanie prac
wynikających z ich kompetencji , określonych przez
przewodniczącego i Radę Rodziców oraz składanie sprawozdań
z tych prac na zebraniach Prezydium lub Rady Rodziców.
Rozdział V
Zasady działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców
1. Rada Rodziców prowadzi swą działalność finansową w oparciu
o ustawę z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 Nr 76 poz.694 z późn.zm).
2. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców, dotacji
instytucji i przedsiębiorstw oraz działalności własnej.
3. Wysokość minimalną rocznej składki na rzecz Rady, ustala Rada
Rodziców większością dwóch trzecich głosów po uprzednich
konsultacjach z Radami Klasowymi.
4. Rodzice mogą zadeklarować składkę w innej wysokości niŜ określona
na zebraniu oraz mogą deklarować swoje świadczenia w robociźnie
na rzecz szkoły.
5. Fundusze Rady Rodziców mogą być wykorzystane na działalność
określoną w Rozdziale II Regulaminu , z uwzględnieniem zajęć
pozalekcyjnych i róŜnych form opieki nad dziećmi i młodzieŜą.
6. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje swoje środki pienięŜne na
rachunku oszczędnościowym B.P.S. w Sosnowcu.
7. Odpowiedzialnym z ramienia Prezydium za całokształt działalności
gospodarczo-finansowej Rady jest skarbnik, którego zadania zostały
określone w niniejszym Regulaminie.
- 9 -
8. Celem prowadzenia własnej dokumentacji finansowej, Rada
Rodziców moŜe zatrudnić księgowego.
9. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady jest roczny plan
finansowy, zatwierdzony na zebraniu rady Rodziców na dany rok
szkolny.
10.Wykonanie planu finansowego oraz kontrolę prawidłowości
dochodów i wydatków przeprowadza Komisja Rewizyjna wg zakresu
zadań , określonych w niniejszym Regulaminie.
11.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności Rady
Rodziców powinno być omówione na zebraniach klasowych rodziców
i na posiedzeniu rady pedagogicznej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi
przepisami władz oświatowych i Statutem Szkoły.
2. Uchwały Rady Rodziców i jego ogniw zatwierdzane są zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności
przynajmniej połowy uprawnionych.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Prezydium i przy
pozytywnej opinii dyrektora szkoły, Rada Rodziców moŜe przedłuŜyć
swoją kadencję na następny rok szkolny.
4. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałoŜonych
obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu
klasowym rodziców lub przez Radę Rodziców.
5. Wniosek o odwołanie przedstawia przewodniczący Rady Klasowej lub
Rady Rodziców.
6. Na miejsce rezygnujących lub odwołanych członków na zebraniu
rodziców danej klasy lub klas równoległych, wybierani są nowi
członkowie.
7. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i
ukonstytuowania nowej Rady Rodziców, co powinno nastąpić w
okresie nie dłuŜszym niŜ 2 tygodnie po przeprowadzeniu wyborczych
zebrań klasowych rodziców.
8. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mogą zgłaszać wnioski
o wyróŜnienia lub odznaczenia rodziców za działalność na rzecz
szkoły do dyrektora szkoły i do organu prowadzącego .
- 10 -
9. Dyrektor szkoły moŜe odwołać się do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny w przypadku nieprawidłowej działalności
i podejmowania uchwał przez Radę Rodziców niezgodnie z ustawą
o systemie oświaty i Statutem Szkoły.
10.Na podstawie art.33 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 07.09.1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)
organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą wydawać zalecenia
organom szkoły, jeŜeli ich działania są sprzeczne z wymienionymi
w Regulaminie aktami prawnymi.
11.Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w Ŝycie z dniem
01 września 2007r.
Rada Rodziców
VI Liceum Ogólnokształcącego

Skład

Przewodniczący

Z-ca przewodniczącego

Komisje

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2010 18:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Stanek
Ilość wyświetleń: 11787
04 grudnia 2017 12:38 (Piotr Stanek) - Aktualizacja danych członka komisji: Członek Komisji.
04 grudnia 2017 12:38 (Piotr Stanek) - Dodanie członka komisji: CzłonekKomisji.
04 grudnia 2017 12:37 (Piotr Stanek) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.